Κατηγορίες
ΗΧΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ – Τηλεδιάσκεψη Eurogroup

Καθώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για στάση πληρωμών απέναντι σε δυο από τους δανειστές της, το Eurogroup αναλύει το πρώτο από τα δυο γράμματα που αναμένονται από την Ελληνική Κυβέρνηση. Στο γράμμα παρουσιάζονται τροπολογίες στη πρόταση των Θεσμών για το πρόγραμμα SLA καθώς και η αίτηση για παράταση του προγράμματος ESM.
ΑντίγραφοΜετάφραση

Thomas Wieser (00:00):

… [inaudible 00:00:00] on the political willingness to agree and to implement. Um, all of this, uh, was focused very largely, uh, around, uh, the question of a new ESM program, uh, which is being applied for. As you said, uh, there is also the issue, uh, of, uh, EFSF, uh, program extension, so as not to be a technical default, uh, today, and I heard nobody disagree, uh, with my assessment, uh, which I think follows on Saturday that today at midnight, uh, the EFSF, uh, program expires. And given what we have heard, not confirmed yet, that has been announced, uh, that Greece will be in default, uh, to at least two creditors, as of, uh, today, or tomorrow, uh, morning. So, my presumption, then there were a few other questions asked, which I’m sure, uh, colleagues will have related, uh, to their ministers [inaudible 00:01:08] big question, uh, is, uh, what, uh, is the [crosstalk 00:01:13] application, what is the practical application-

Speaker 2 (01:15):

Has entered the conference.

Thomas Wieser (01:21):

… of, uh, uh, the, what are changed circumstances. Um, there is also, uh, an issue, uh, which a number of colleagues and institutions mentioned, a pure continuation of the old program [inaudible 00:01:38]. Hello?

Jeroen Dijsselbloem (01:45):

[inaudible 00:01:45].

Thomas Wieser (01:45):

Yeah. Uh, a pure continuation of the present program, uh, in factual terms, obviously not in legal terms, but in factual terms, uh, would also, uh, not appear to be appropriate as the economic situation has changed quite, uh, dramatically. Greece would be in default, uh, the banks foreclosed, and therefore just having more of the same, uh, uh, would appear to be economically just not the right answer to this increasingly challenged situation, uh, where also, uh, the financial sector is under more stress, uh, than it was previously. So that, I would say is the background, uh, to, uh, the discussion around the application, uh, for an ESM, uh, program. Next procedural step, uh, would be your answering letter, uh, to Prime Minister, uh, uh, Tsipras, I think. That’s all for the moment.

Jeroen Dijsselbloem (02:48):

Right, um, let me, um, try and make a proposal on the basis of what I now know. I say that because I’ve been told that the Greek government is preparing a second letter. Of course, I don’t what’s in it, maybe I should give Yanis the opportunity, Yanis Varoufakis, the opportunity to say something about this, um, whether he knows about the second letter [inaudible 00:03:21], and what should be in it. Yanis?

Speaker 2 (03:27):

Invalid entry.

Yanis Varoufakis (03:29):

Yes, can you hear me, Jeroen?

Jeroen Dijsselbloem (03:30):

Yes, I can.

Yanis Varoufakis (03:32):

Okay, good. Uh, the letter that, uh, the second letter that we are preparing is, um, an amended version of the SLA proposal, as, uh, as tabled, uh, on the 25th by the institutions. It is, um, is a result of, uh, discussions with Jean-Claude Juncker, the president of the economic, uh, Commission. And, uh, we are submitting this as, uh, a firm proposal, so that colleagues can, uh, take a look at the prior actions that the government of Greece is prepared to, to undertake.

Jeroen Dijsselbloem (04:20):

Uh, so that, that sounds like you will put forward new proposals, amendments to the last proposals by the institutions.

Yanis Varoufakis (04:30):

Uh, yes. Uh, i- I have to emphasize that, uh, the amendments that we’re proposing, compared to the institutions’ SLA proposal par- prior actions list, are quite, uh, uh, concise, and [crosstalk 00:04:47], uh, th- th- they’re limited changes. Uh, so in a sense, we are very close to the institutions’ SLA proposal.

Jeroen Dijsselbloem (05:00):

Um, okay, well it, it’s very hard for us to assess a letter which we don’t have, so, um, there are two options. Either we briefly discuss the first letter, and take a, sort of, preliminary stance on that, uh, or we wait for a second letter, and have a call later this evening. Um-

Yanis Varoufakis (05:23):

I believe that, uh, [Declan 00:05:25] Costello has actually received the letter already from our technical team. Let me just say very briefly that, uh, there are s- some minor changes, uh, which c- represent, uh, very, uc- fair compromises, um, on, uh, the VAT rate that applies to utilities, uh, with regard to privatization, and, uh, the functional separation that is of the electricity provider. Um, the a- the, the, the, the areas that we’re covering are pensions and labor markets, and that’s about it. But I believe that Declan Costello already has a copy.

Jeroen Dijsselbloem (06:13):

Um, you may also want to hold on to the second letter, and allow for some reflections from the Eurogroup, uh, first.

Yanis Varoufakis (06:22):

Sure.

Jeroen Dijsselbloem (06:23):

Uh, but it’s up to… Uh, make, um, few remarks on my side, and then I’ll open the floor to ministers. First of all, what the, the talks were, uh, stopped untimely fashion, uh, by the Greek authorities, uh, and a different plan was proposed, to have a referendum with a no advice. My understanding is that this plan is still on the table. In the first letter there is no reference to stopping the referendum, or changing the stance of the government on the referendum.

Yanis Varoufakis (07:01):

Well, ye- no, no [crosstalk 00:07:02] on this issue, of course, we are going to change the stance of the government, uh, if there is progress in today’s meeting. Uh, especially if the SLA becomes more palatable politically for us, in a way which is consistent, of course, with the institutions’, uh, logic, it would be possible for us to change our stance, and recommend to the people that, uh, they vote yes. As I’ve said repeatedly in the past, also in press, in the press conference after our Saturday meeting.

Jeroen Dijsselbloem (07:37):

Right. Um, colleagues, I think, uh, it would be best to wait for this second letter, uh, [inaudible 00:07:44] won’t have a very useful, uh, discussion, uh, the program expires tonight, I don’t see, practically nor politically, how we can change that course of action. Um, and regarding any other proposal for the future, we would have to wait to see that, uh, second letter. So, my proposal will be to [inaudible 00:08:11], uh, and hour after the second letter has come in, we will distribute it as soon as I have it, uh, and then talk.

Wolfgang Schäuble (08:21):

Uh, if I may, [inaudible 00:08:25]-

Jeroen Dijsselbloem (08:25):

Yes, [inaudible 00:08:26].

Wolfgang Schäuble (08:30):

… agree on a c- a conference call tomorrow, because, uh, we can’t, uh, stand a- aside and waiting whether we get a, a, a second letter, or a third letter, maybe a fourth letter, when this first letter has been announced publicly. Uh, we have discussed it in our parliamentary talks, my party, m- our coalition partner, we have discussed, we had common discussion on the level of the Chancellor, the Vice Chancellor, he agrees that, before the referendum, we will not regard, uh, any, any, uh, decision. So, second, without IMF involvement, we will not regard any, uh, uh, ongoing discussion. And my third remark is, in this letter we got in the meantime, from the Prime Minister, the last sentence is a declaration which is absolutely not in line, uh, with what has been the precondition, because if Greece is only, uh, committed to sell, to sell it’s external debt, in a manner [inaudible 00:09:39] that secures [inaudible 00:09:39] that is not, uh Greece’s, uh, del- uh, committed to sell, sell its, its external debt fully and timely, what is the precondition for any, for any even starting of thinking about.

Wolfgang Schäuble (10:00):

By the way, the HFSF program will end tonight, [inaudible 00:10:06] because [inaudible 00:10:07] the announcing, uh, announcement of the Prime Minister is in default, and the rules of the IMF, and, uh, so we are [inaudible 00:10:17] has mentioned that that has been mentioned by Thomas Weiser, is only recommend to the gr- authorities in Greece to regard [inaudible 00:10:25] article 30. Yeah, but we should agree on a c- on a, on another call, uh, not before tomorrow, because it makes no sense. It’s hours and hours when we get the next letter.

Michel Sapin (10:37):

Jeroen, Michel Sapin.

Translator (10:41):

Jeroen, Michel Sapin speaking.

Michel (10:51):

Jeroen Dijsselbloem?

Translator (11:06):

Jeroen Dijsselbloem?

Jeroen Dijsselbloem (11:06):

Go ahead, please, go ahead.

Michel Sapin (11:08):

Yeah, okay. Um, [French 00:11:18].

Translator (11:17):

Uh, I think, I think your proposal is the right one. Uh, we need to know very, very precisely what’s the content of the second letter, in detail, and we also n- need to know what’s, uh, what’s the political background of, uh, of this letter. What is, uh, what is the commitment by, by the Greek government, vis-a-vis the referendum.

Michel Sapin (11:38):

[French 00:11:38].

Translator (11:40):

But, uh, if, if these proposals seem realistic, and, uh, and can be accepted with the, by, by the institutions, and if the political context has sufficiently changed, then, uh, we shouldn’t deprive ourselves of the possibility of a debate, and the possibility to find a solution.

Michel Sapin (12:24):

[French 00:12:24].

Translator (12:24):

So, Jeroen, uh, [inaudible 00:12:30] a position which is for the letter, and, uh, to, to understand the political context, to then resume our, our discussion.

Pier Carlo Padoan (12:43):

Jeroen, [Pier Carlo 00:12:45] here.

Jeroen Dijsselbloem (12:45):

Pierre Carlo, go ahead.

Pier Carlo Padoan (12:48):

Uh, I also share the view that we should wait for the second letter. Uh, can I, if I may, uh, offer a suggestion to our Greek colleagues, that second letter should be as detailed as possible in terms of, of measures, of suggested measures changes. Also, I agree with Michel, that we, we should like to understand a bit better what the political context is, with respect to the referendum, and with respect to what the Greek authorities recommend voters to, to choose. I, so I suggest that we, we wait for the letter, and maybe we reconvene tomorrow.

Jeroen Dijsselbloem (13:23):

Okay, anyone else at this point?

Luis de Guindos (13:27):

Yes, uh, Jeroen, Luis de Guindos.

Jeroen Dijsselbloem (13:29):

Luis, go ahead.

Luis de Guindos (13:30):

Well, uh, you know, uh, with respect to the first letter that, uh, you know, it’s the letter that we have, uh, available, and that we can an assessment, I think that, uh, the letter requests, uh, three things from us. The first one is an ESM program. The second one is an extension of the program. And the third one is the restructuring, and re-profiling of the debt.

Luis de Guindos (13:51):

Uh, well, the ESM program, uh, everybody, everybody knows that, uh, you know, there is a lot of requirements, and, uh, it’s time consuming. Uh, with respect to the extension of the program, I think that we all rejected an extension of the program last Saturday. I don’t know what, uh, has been modified from our stance last Saturday. And the third one, the re-profiling, the restructuring of the debt is something that is extremely, extremely delicate, as everybody knows. And I fully agree with, uh, with, uh, Wolfgang, that, uh, you know, the last sentence of this letter is, uh, is, uh, you know, totally unacceptable.

Luis de Guindos (14:27):

So, my point is very clear, I think that this letter has nothing to do with technical, with technical aspects. Uh, I think that, uh, the person who has written that this, uh, the, the, the, the, the, the President of the Greek government, the person who has written this letter, uh, you know, uh, knows perfectly that, uh, this request cannot be, cannot be accepted by us. I think that this is a political letter. It’s setting, you know, the political stance of the Greek government with respect the referendum that theoretically is going to take place this, uh, Sunday.

Luis de Guindos (14:59):

So, uh, uh, I think that, uh, this is the point, with respect to the second letter, you know, I am totally open to discuss, and I hope that we will be able to discuss to tomorrow, but, uh, I think that we should have a clear position with respect to the first letter, that I will be, I think that it’s not a technical one, because the things that are included here are totally impossible, you know, to accept today, but a political, a political, uh, you know, stance, that, uh I fully respect, but I think that is not our mission to assess in this moment.

Alexander Stubb (15:30):

Jeroen, Alex, from Finland [crosstalk 00:15:31].

Jeroen Dijsselbloem (15:32):

Alex, go ahead.

Alexander Stubb (15:33):

Very briefly, exactly the same points that were put forward by Wolfgang, uh, and then later on by Luis. As far as the first letter is concerned, uh, request number one, ESM would take a long time, and would probably need extensive conditionality, because we’re talking about a two-year extension. Uh, then the extension of EFSF, we rejected that, and we continue to reject it. Uh, and then a restructuring of the debt, uh, ah- we are not able to discuss that at this particular moment. I agree, this is a political letter, not a technical letter, and we can discuss further, when we get a second letter, and I would also propose to do that at some stage, uh, tomorrow.

Jeroen Dijsselbloem (16:24):

Okay. Can I just, uh, step in? I think, I’ve been listening to you [inaudible 00:16:29] uh, I think so far this, uh, what you’ve said is there is no basis in this letter to reconsider our position of last Saturday, that means that the time pressure tonight is, uh, is gone, uh, also for practical reasons, I think it’s impossible to go back to the question of the extension of the program. It will expire, and any further discussion will have to be, if any further discussion, it will have to be on a, a new, uh, kind of program. Having said that, um, I think we shall, uh, await the second letter, to see whether there is a different political message in that letter, and I will set up a second meeting tomorrow, uh, after we’ve assessed the second letter.

Yanis Varoufakis (17:16):

Jeroen, may I interrupt, inter- may I interject for one second?

Jeroen Dijsselbloem (17:17):

Yes, you may.

Yanis Varoufakis (17:18):

Thank you, Yarun. I would like to say that there, there are two separate issues here. One concerns the letter, the second letter. And the second issue concerns the willingness of colleagues to contemplate the logic of our request. Regarding the l- the letter, let me just m- yet again say that it has been sent. It is only one page long, because the rest of it is exactly as in the Juncker proposal for the SLA. So, um, Pierre Carlo, I understand your need to have a detailed account of our proposals, but the essence of what we are saying is, uh, pretty much as that of the institutions’ SLA, and the amendments we are proposing are no more than one page, which has already been sent.

Yanis Varoufakis (18:12):

And regarding our stance on the referendum, as we’ve said, we are perfectly prepared to change that stance. On the question of, um, the last sentence in the Prime Minister’s letter, we are equally prepared to change the wording, uh, to, to being, not only fully committed, but also in a timely fashion, to service, uh, the Greek government’s debt, and its obligation to its creditors. We are also quite willing to change the wording in a way that complies with the requirements of the Eurogroup.

Yanis Varoufakis (18:51):

The second issue, which I mentioned, uh, r- right at the beginning, which concerns the logic of our request, that’s a, I think the more serious issue, and this is where, uh, from what I’ve heard, colleagues are reluctant, either reluctant to have a discussion about it, or they think that this is, uh, in- that this is a difficult juncture at which to settle the issue, and it concerns, for instance, the idea of a new e- ESM program, uh, of the re-profiling of the debt request, of the extension of the EFSF, that ale- Alex, for instance, uh, and others rejected as a notion, and the, uh, presence, or absence in the new contract of the International m- mon- Monetary Fund.

Yanis Varoufakis (19:36):

So it, it, but I think that, given how critical this moment is, and in view of the pressures of time, it would be good to have an opinion, separately from the, from the letter, which, as I said, has already been sent, it’s a very short letter, uh, regarding the SLA, um, y- l- why can’t we just imagine that this is not an issue, and then s- center upon the question of whether the, the, the four points I mentioned, of the logic of what we are proposing for a new program to begin from now, uh, whether they are at all palatable to colleagues? Because if that is not the case, then the second letter is neither here nor there.

Jeroen Dijsselbloem (20:19):

Um, Yanis, I, I find it very difficult, and rather theoretical to discuss, uh, a second letter, or an amended first letter, or both, that I don’t know. Um, you have to realize that the practical constraints, legal constraints, and political context, there is no possibility to return to the question we answered Saturday, about the extension of the program. The program, unfortunately to say, will expire tonight. Uh, practically we cannot change that, legally, it’s impossible, given procedures, politically the context, as we speak, has not, has not changed. So, uh, I repeat that my proposal will be to have a second tomorrow, take very seriously, uh, the letter, and any second letter also, but we would have to see it first, to be able to have an opinion on it. So you can’t really ask an opinion now, on the basis of documents that we don’t have, or that you will amend.

Yanis Varoufakis (21:26):

I appreciate that, Yarun. Can I just ask you a question? Uh, if the, let- let’s imagine that that, that the one page that has already been sent to Declan Costello, was in front of everyone, and you could look at it, would you still ho- be of the opi- opinion that this program needs to expire, and we should talk about, uh, our request tomorrow?

Jeroen Dijsselbloem (21:46):

Yes. Because, um, uh, if undest- understand you correctly, your second letter has new detailed, changed proposals, the normal procedure would be that you would talk about these with the institutions, try to get an arrangement on the whole thing, then come to the Eurogroup, etcetera, etcetera. We don’t have the time for that, it’s simply impossible. Second point, the political context is that, uh, [inaudible 00:22:12] a referendum was called with a negative advice, and so far I don’t believe your government has revoked negative advice.

Yanis Varoufakis (22:22):

But we would only do that, of course, and, and happily do it, if we have an understanding that the logic of our proposal, at least broadly speaking is in tune with the feelings of colleagues in the Eurogroup. [inaudible 00:22:44].

Yanis Varoufakis (22:49):

Hello?

Yanis Varoufakis (22:54):

[foreign language 00:22:54].

Speaker 2 (23:16):

You’ve reached your teleconference, please enter star, your room-

Speaker 2 (23:24):

To join the meeting, please enter-

Speaker 2 (23:31):

Please say your first, and last name.

Yanis Varoufakis (23:34):

Yanis Varoufakis.

Speaker 2 (23:40):

You are joining the meeting.

Speaker 11 (23:41):

Procedural-

Yanis Varoufakis (23:41):

Yanis Varoufakis.

Speaker 11 (23:47):

… uh, in any case, uh, uh-

Speaker 2 (23:48):

Has entered the conference.

Speaker 11 (23:51):

Uh, in any case we stand ready, uh, to work very intensively, and to do, uh, all the necessary assessments, as quickly as we can, uh, and provide them with more information on, uh, on the next, uh, conference call. Uh, actually Pier also wanted a couple of words [inaudible 00:24:09].

Pier Carlo Padoan (24:09):

Yes. Just, j- just to add that, uh, a- as Yanis said there, Declan Costello received the letter at the very beginning of this, uh, meeting, and we have not got the time to analyze it, that we are ready, uh, with the other institutions to prepare, analyze this, and then an assessment for, uh, further, uh, call, that you may reconvene, uh, that, uh, we, uh, n- understand that member states are, are not willing to extend the HFSF program, so w- we have to discuss about something which is new. Uh, and in order to get there, we need, I think, two things. First, [inaudible 00:24:51] technical assessments of those proposals, which are different, uh, a- and second, a very clear political stance, uh, uh, from the Greek government on the issue of the referendum. Uh, so, uh, I think it’s careful, uh, under all those conditions to, to, to reconvene another call, with the spirit to, to, to, to find a solution but also with the legal framework [inaudible 00:25:15].

Jeroen Dijsselbloem (25:17):

Thank you Pier, thank you [inaudible 00:25:19]. Uh, this doesn’t change my proposal, uh, but it’s very welcome, that of course the, the Commission, and hopefully also the IMF would be prepared to look at, uh, uh, any letters coming in, give us an assessment, or a first assessment tomorrow, uh, next call that we may have. Um, that’s how I see the situation. That would actually, uh, also formally request for financial support to the ESM, the first step is that the Commission, jointly with the ECB, uh, assesses some of the aspects that Thomas Weiser mentioned, and the IMF on debt issues, also. That, that is also the formally, the first step in the procedure, when a country, a member state requests for financial [inaudible 00:26:09].

Jeroen Dijsselbloem (26:10):

Uh, we will hear from, from the institutions tomorrow morning, uh, on their assessment, um, but if, I will give the floor once more to ministers, if they agree with my proposal, then we will have a second call tomorrow morning, uh, realizing, uh, of course that [crosstalk 00:26:30] Saturday remains unchanged.

Jeroen Dijsselbloem (26:37):

Okay. So, thanks a lot everyone, um, uh, I will let you know as soon as possible what time this call, tomorrow morning, will take place. [crosstalk 00:26:47]. Thank you.

Luis de Guindos (26:48):

Thank you.

Pier Carlo Padoan (26:49):

Okay. Bye, bye.

Yanis Varoufakis (26:51):

Thanks.

Jeroen Dijsselbloem (26:51):

Bye-bye.

Yanis Varoufakis (26:59):

[foreign language 00:26:59].

Τόμας Βίζερ (00:00):

… [ακατάληπτο 00:00:00] για την πολιτική βούληση για συμφωνία και εφαρμογή. Εμ, όλα αυτά, εε, εστιάστηκαν κυρίως, εε, γύρω από, εε, το ζήτημα ενός νέου προγράμματος του ESM, εε, το οποίο εφαρμόζεται. Όπως είπατε, εε, υπάρχει ακόμα το θέμα, εε, του, εε, EFSF, της παράτασης του προγράμματος, έτσι ώστε να μην υπάρξει μια τεχνική χρεωκοπία, εε, σήμερα, και δεν άκουσα κανέναν να διαφωνεί, εε, με την εκτίμησή μου, εε, που νομίζω ότι μετά τα του Σαββάτου, ότι σήμερα τα μεσάνυχτα, εε, το πρόγραμμα του EFSF, εε, λήγει. Και δεδομένου του ότι έχουμε ακούσει, όχι επιβεβαιώσει ακόμα, ότι έχει ανακοινωθεί ότι η Ελλάδα θα δηλώσει χρεωκοπία, εε, σε τουλάχιστον δυο δανειστές, από σήμερα, εε, ή αύριο, εε, το πρωί. Οπότε, η υπόθεσή μου, έπειτα υπήρχαν μερικά ερωτήματα, τα οποία είμαι σίγουρος ότι, εε, οι συνάδελφοι έχουν μεταβιβάσει, εε, στους υπουργούς τους [ακατάληπτο 00:01:08] το μεγάλο ερώτημα, εε, είναι, εε, ποιά, εε, είναι η [διασταυρούμενη ομιλία 00:01:13] εφαρμογή, ποιά είναι η πρακτική εφαρμογή-

Ομιλητής 2 (01:15):

Μπήκε στην διάσκεψη.

Τόμας Βίζερ (01:21):

… περιστάσεων που έχουν αλλάξει. Εε, ακόμα, υπάρχει και, εε, το ζήτημα, εε, που αρκετοί συνάδελφοι και θεσμοί ανέφεραν, μια απλή συνέχιση του παλιού προγράμματος [ακατάληπτο 00:01:38]. Παρακαλώ;

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (01:45):

[ακατάληπτο 00:01:45].

Τόμας Βίζερ (01:45):

Ναι. Εε, μια απλή συνέχιση του παρόντος προγράμματος, εε, από πρακτική άποψη, προφανώς όχι από νομική άποψη, αλλά από πρακτική άποψη, εε, δεν θα φαινόταν, εε, κατάλληλη καθώς η οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει, εε, δραματικά. Η Ελλάδα θα είναι σε στάση πληρωμων, εε, οι τράπεζες θα έχουν κλείσει, και επομένως, το να έχουμε περισσότερο από το ίδιο πράγμα, εε, εε, δεν θα φαινόταν από οικονομική σκοπιά ως η σωστή απάντηση σ’ αυτή την ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση, εε, όπου επίσης, εε, ο χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται υπό περισσότερη πίεση, εε, απ’ ό,τι βρισκόταν προηγουμένως. Αυτό, λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι το υπόβαθρο, εε, της, εε, συζήτησης αναφορικά με την εφαρμογή, εε, ενός προγράμματος, εε, του ESM. Το επόμενο διαδικαστικό βήμα, εε, θα ήταν η επιστολή απάντησής σας, εε, στον Πρωθυπουργό, εε, εε, Τσίπρα, νομίζω. Αυτά επί του παρόντος.

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (02:48):

Λοιπόν, εε, ας προσπαθήσω, εε, να υποβάλλω μια πρόταση με βάση τα όσα γνωρίζω τώρα. Το λέω αυτό γιατί μου είπαν ότι η Ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζει μια δεύτερη επιστολή. Βέβαια, δεν γνωρίζω τί θα υπάρχει μέσα σ’ συτήν, ίσως θα έπρεπε να δώσω στον Γιάνη την ευκαιρία, στον Γιάνη Βαρουφάκη, την ευκαιρία να πει κάτι γι’αυτό, εε, αν γνωρίζει κάτι για την δεύτερη επιστολή [δεν ακούγεται 00:03:21], και για το τί μπορεί αυτή να περιέχει. Γιάνη;

Ομιλητής 2 (03:27):

Μη έγκυρη καταχώρηση.

Γιάνης Βαρουφάκης (03:29):

Ναι, με ακούς, Γιερούν;

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (03:30):

Ναι, σε ακούω.

Γιάνης Βαρουφάκης (03:32):

Εντάξει, ωραία. Εε, η επιστολή, εε, η δεύτερη επιστολή που ετοιμάζουμε είναι, εε, μια τροποποιημένη έκδοση της πρότασης του SLA, όπως, εε, όπως αυτή κατατέθηκε, εε, την 25η από τους θεσμούς. Είναι, εε, το αποτέλεσμα, εε, συζητήσεων με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνγκερ, τον πρόεδρο της οικονομικής, εε, της Επιτροπής. Και, εε, την υποβάλλουμε αυτήν, εε, ως μια συγκεκριμένη πρόταση, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορέσουν, εε, να δουν τις προαπαιτούμενες δράσεις που είναι διατεθειμένη να, να πάρει η Ελληνική κυβέρνηση.

Γιέρουν (04:20):

Εε, φαίνεται ότι, ότι θα υποβάλετε νέες προτάσεις, τροποποιήσεις στις τελευταίες προτάσεις των θεσμών.

Γιάνης Βαρουφάκης (04:30):

Εε, ναι. Εε, πρέπει, πρέπει να τονίσω ότι, εε, οι τροποποιήσεις που προτείνουμε, σε σύγκριση με την λίστα προαπαιτούμενων δράσεων στην πρόταση SLA των θεσμών, είναι αρκετά, εε, εε, συνοπτικές, και [διασταυρούμενες ομιλίες 00:04:47], εε, οι τροποποιήσεις είναι περιορισμένες. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, είμαστε πολύ κοντά στην πρόταση SLA των θεσμών.

Γιέρουν (05:00):

Εε, οκ, λοιπόν είναι, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε μια επιστολή που δεν έχουμε, επομένως, εε, υπάρχουν δυο επιλογές. Είτε να συζητήσουμε συνοπτικά την πρώτη επιστολή, και να λάβουμε μια, κάπως, προκαταρκτική θέση πάνω σ’ αυτήν, εε, ή να περιμένουμε την δεύτερη επιστολή, και να επικοινωνήσουμε αργότερα το απόγευμα. Εε-

Γιάνης Βαρουφάκης (05:23):

Πιστεύω ότι, εε, [Ντέκλαν 00:05:25] ο Κοστέλλο έχει ήδη λάβει την επιστολή από την τεχνική μας ομάδα. Να σας πω πολύ περιληπτικά ότι, εε, υπάρχουν μερικές μικρές αλλαγές, εε, οι οποίες αντιπροσωπεύουν, εε, πολύ, δίκαιους συμβιβασμούς, εε, όσον αφορά τον συντελεστή ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελίας, σε ότι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, και, εε, τον λειτουργικό διαχωρισμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Εε, οι, οι, οι, οι, οι τομείς που καλύπτουμε είναι οι συντάξεις και οι αγορές εργασίας, και αυτά είναι όλα περίπου. Αλλά πιστεύω ότι ο Ντέκλαν Κοστέλλο ήδη έχει ένα αντίγραφο.

Γιέρουν Ντάισελμπλουμ (06:13):

Εε, θα μπορούσατε και να αναβάλετε την δεύτερη επιστολή και να ακούσετε κάποιες σκέψεις από το Eurogroup, εε, πρώτα.

Γιάνης Βαρουφάκης (06:22):

Βεβαίως.

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (06:23):

Εε, όμως εξαρτάται από…, εε, να κάνω, εε, μερικές παρατηρήσεις από την πλευρά μου, και στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο στους υπουργούς. Πρώτα απ’ όλα, οι, οι συνομιλίες, εε, σταμάτησαν πρόωρα, εε, από τις Ελληνικές αρχές, εε, και προτάθηκε ένα διαφορετικό σχέδιο, για τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος με προτροπή του όχι. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω αυτό το σχέδιο βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι. Στην πρώτη επιστολή δεν γίνεται αναφορά σε διακοπή του δημοψηφίσματος, ή σε αλλαγή της στάσης της κυβέρνησης ως προς το δημοψήφισμα.

Γιάνης Βαρουφάκης (07:01):

Λοιπόν, όχι, όχι [διασταυρούμενες ομιλίες 00:07:02] γι’ αυτό το ζήτημα, βέβαια, πρόκειται να αλλάξουμε τη στάση της κυβέρνησης, εε, αν υπάρξει πρόοδος στη σημερινή συνάντηση. Εε, ειδικά αν το SLA γίνει πιο αποδεκτό πολιτικά για εμάς, κατά τρόπο που να είναι συνεπής, βέβαια, με τη λογική, εε, των θεσμών, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη στάση μας, και να συστήσουμε στους ανθρώπους να, εε, να ψηφίσουν ναι. Όπως έχω πει επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά και στον τύπο, στη συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση του Σαββάτου.

Γιέρουν Ντάισελμπλουμ (07:37):

Σωστά. Εε, συνάδελφοι, νομίζω ότι, εε, θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε αυτήν την δεύτερη επιστολή, εε, [ακατάληπτο 00:07:44] δεν θα είναι πολύ χρήσιμη, εε, η συζήτηση, εε, το πρόγραμμα λήγει απόψε, δεν βλέπω, ούτε πρακτικά ούτε πολιτικά, πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την τροχιά. Εε, και, όσον αφορά οποιαδήποτε άλλη πρόταση για το μέλλον, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αυτή, εε, τη δεύτερη επιστολή. Έτσι, λοιπόν, η πρότασή μου είναι να [δεν ακούγεται 00:08:11], εε, και μόλις έρθει η δεύτερη επιστολή, θα την διανείμουμε αμέσως μόλις την έχουμε, εε, και τότε θα μιλήσουμε.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (08:21):

Εε, αν μου επιτρέπετε, [ακατάληπτο 00:08:25]-

Γιέρουν Ντάισελμπλουμ (08:25):

Ναι, [ακατάληπτο 00:08:26].

Βόλβγκανγκ (08:30):

… να συμφωνήσουμε για μια κλήση συνδιάσκεψης αύριο, γιατί, εε, δεν μπορούμε, εε, να καθόμαστε να περιμένουμε αν θα λάβουμε μια, μια, μια δεύτερη επιστολή, ή μια τρίτη επιστολή, ίσως μια τέταρτη επιστολή, όταν αυτή η πρώτη επιστολή έχει ανακοινωθεί δημοσίως. Εε, το έχουμε συζητήσει στις κοινοβουλευτικές μας συνομιλίες, στο κόμμα μου, με- τον εταίρο της συμμαχίας συνασπισμού μας, συζητήσαμε, είχαμε κοινή συζήτηση στο επίπεδο της Καγκελαρίου, του Αντιπροέδρου, συμφωνεί ότι, πριν το δημοψήφισμα, δεν θα πάρουμε, εε, καμία, καμία, εε, απόφαση. Λοιπόν, δεύτερον, χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ, δεν θα συνεχίσουμε καμία, εε, εε, συζήτηση. Και η τρίτη παρατήρησή μου είναι, ότι σ’ αυτή την επιστολή που πήραμε εν τω μεταξύ, από τον Πρωθυπουργό, η τελευταία πρόταση είναι μια δήλωση που δεν συμβαδίζει καθόλου, εε, με την προϋπόθεση, γιατί αν η Ελλάδα μόνο, εε, δεσμεύεται να πουλήσει, να πουλήσει το εξωτερικό της χρέος, με τρόπο που [ακατ΄ληπτο 00:09:39] αυτό διασφαλίζει [ακατάληπτο 00:09:39] ότι δεν είναι, εε, της Ελλάδας, εε, εε, δεσμευτεί να πουλήσει, να πουλήσει , το εξωτερικό της χρέος πλήρως και έγκαιρα, ποια είναι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε αρχική σκέψη.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (10:00):

Παρεπιπτόντως, το πρόγραμμα του HSFS θα τελειώσει απόψε, [δεν ακούγεται 00:10:06] γιατί [δεν ακούγεται 00:10:07] η ανακοίνωση, εε, η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού είναι για αθέτηση πληρωμών, και οι κανόνες του ΔΝΤ, και , εε, έτσι είμαστε [δεν ακούγεται 00:10:17] έχει αναφέρει ότι αυτό έχει αναφερθεί από τον Τόμας Βίζερ, έχει μόνο συστήσει στις ελ- στις αρχές στην Ελλάδα να λάβουν υπόψη το [δεν ακούγεται 00:10:25] άρθρο 30. Ναι, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια κλ- σε μια, σε μια άλλη κλήση, εε, όχι πριν από αύριο, γιατί δεν έχει νόημα. Θα περάσουν πολλές ώρες μέχρι να πάρουμε την επόμενη επιστολή.

Μισέλ Σαπέν (10:37):

Γιερούν, Μισέλ Σαπέν.

Μεταφραστής (10:41):

Γιερούν, ομιλεί ο Μισέλ Σαπέν

Μισέλ Σαπέν (10:51):

Γιερούν Ντάισελμπλουμ;

Μεταφραστής (11:06):

Γιερούν Ντάισελμπλουμ;

Γιέρουν Ντάισελμπλουμ (11:06):

Συνεχίστε, παρακαλώ, συνεχίστε.

Μισέλ Σαπέν (11:08):

Ναι, εντάξει. Εε, [Γαλλικά 00:11:18].

Μεταφραστής (11:17):

Εε, νομίζω, νομίζω ότι η πρότασή σας είναι η σωστή. Εε, πρέπει να γνωρίζουμε με πολύ, με μεγάλη ακρίβεια το περιεχόμενο της δεύτερης επιστολής, λεπτομερώς, και ακόμα π- πρέπει να γνωρίζουμε ποιό είναι, εε, ποιό είναι το πολιτικό υπόβαθρο αυτής, εε, της επιστολής. Ποιά είναι, εε, ποιά είναι η δέσμευση της, της Ελληνικής κυβέρνησης, απέναντι στο δημοψήφισμα.

Μισέλ Σαπέν (11:38):

[Γαλλικά 00:11:38].

Μεταφραστής (11:40):

Αλλά, εε, αν αυτές οι προτάσεις φαίνονται ρεαλιστικές, και, εε, και μπορούν να γίνουν αποδεκτές από, από τους θεσμούς, και αν το πολιτικό πλαίσιο έχει αλλάξει επαρκώς, τότε, εε, δεν θα πρέπει να στερήσουμε τους εαυτούς μας από την δυνατότητα μιας συζήτησης, και την πιθανότητα να βρούμε μια λύση.

Μισέλ Σαπέν (12:24):

[Γαλλικά 00:12:24].

Μεταφραστής (12:24):

Επομένως, Γιερούν, εε, [δεν ακούγεται 00:12:30] μια θέση που είναι για την επιστολή, και, εε, για να, να καταλάβουμε το πολιτικό πλαίσιο, και μετά να συνεχίσουμε τη, τη συζήτησή μας.

Πιέρ Κάρλο Πάντοαν (12:43):

Γιερούν, [Πιέρ Κάρλο 00:12:45] εδώ.

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (12:45):

Πιέρ Κάρλο, συνεχίστε.

Πιέρ Κάρλο Πάντοαν (12:48):

Εε, κι εγώ συμμερίζομαι την άποψη ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη δεύτερη επιστολή. Εε, θα μπορούσα, αν γίνεται, εε, να κάνω μια πρόταση στους Έλληνες συναδέλφους μας, ότι αυτή η δεύτερη επιστολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν γίνεται πιο λεπτομερής όσον αφορά τα, τα μέτρα, τις προτεινόμενες αλλαγές μέτρων. Επίσης, συμφωνώ με τον Μισέλ, ότι εμείς, εμείς θα θέλαμε να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα ποιό είναι το πολιτικό πλαίσιο, αναφορικά με το δημοψήφισμα, και αναφορικά με το τί προτείνουν οι Ελληνικές αρχές στους ψηφοφόρους να, να επιλέξουν. Έτσι, λοιπόν, εγώ, εγώ προτείνω να, να περιμένουμε την δεύτερη επιστολή, και ίσως να ξανασυνεδριάσουμε αύριο.

Γιερούν Ντάισελμπλου (13:23):

Οκ, κανείς άλλος σε αυτό το σημείο;

Λούις Ντε Γκίντος (13:27):

Ναι, εε, Γιερούν, Λούις Ντε Γκοίντος.

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (13:29):

Παρακαλώ, Λούις.

Λούις ντε Γκίντος (13:30):

Λοιπόν, εε, ξέρετε, εε, αναφορικά με την πρώτη επιστολή που, εε, όπως γνωρίζετε, είναι η επιστολή που έχουμε, εε, διαθέσιμη, και που μπορούμε να αξιολογήσουμε, πιστεύω ότι, εε, η επιστολή ζητάει, εε, τρία πράγματα από εμάς. Το πρώτο είναι ένα πρόγραμμα ESM. Το δεύτερο είναι μια παράταση του προγράμματος. Και το τρίτο είναι η αναδιάρθρωση, και ο επαναπροσδιορισμός του χρέους.

Λούις ντε Γκίντος (13:51):

Εε, λοιπόν, το πρόγραμμα του ESM, εε, όλοι, όλοι γνωρίζουν ότι, εε, ξέρετε, υπάρχουν πολλές απαιτήσεις, και, εε, είναι χρονοβόρο. Εε, όσον αφορά στην παράταση του προγράμματος, νομίζω ότι όλοι απορρίψαμε μια παράταση του προγράμματος το περασμένο Σάββατο. Δεν γνωρίζω τι, εε, μπορεί να έχει αλλάξει από την θέση μας του περασμένου Σαββάτου. Και το τρίτο, ο επαναπροσδιορισμός, η αναδιάρθρωση του χρέους είναι κάτι εξαιρετικά, εξαιρετικά λεπτό, όπως όλοι γνωρίζουν. Και συμφωνώ απόλυτα με, εε, με εε, τον Βόλφγκανγκ, ότι, εε, ξέρετε, η τελευταία πρόταση αυτής της επιστολής είναι, εε, είναι, ξέρετε, τελείως απαράδεκτη.

Λούις (14:27):

Έτσι, η θέση μου είναι πολύ ξεκάθαρη, πιστεύω ότι αυτή η επιστολή δεν έχει καμία σχέση με τις τεχνικές πλευρές. Εε, νομίζω ότι, εε, το άτομο που την έχει γράψει, εε, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης, το άτομο που έχει γράψει αυτήν την επιστολή, εε, ξέρετε, γνωρίζει πολύ καλά ότι, εε, αυτές οι απαιτήσεις δεν μπορούν, δεν γίνεται να γίνουν αποδεκτές από εμάς. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολιτική επιστολή. Θέτει, ξέρετε, την πολιτική θέση της Ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με το δημοψήφισμα που θεωρητικά πρόκειται να διεξαχθεί αυτήν, εε, την Κυριακή.

Λούις ντε Γκίντος (14:59):

Έτσι, εε, εε, νομίζω ότι, εε, αυτό είναι το ζήτημα, αναφορικά με την δεύτερη επιστολή, ξέρετε, είμαι απόλυτα ανοικτός να συζητήσουμε, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να την συζητήσουμε αύριο, αλλά, εε, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια σαφή θέση όσον αφορά την πρώτη επιστολή, που εγώ θα, που πιστεύω ότι δεν είναι τεχνική, επειδή τα πράγματα που περιλαμβάνονται εδώ είναι τελείως αδύνατα, ξέρετε, να τα αποδεκτούμε σήμερα, αλλά μια πολιτική, μια πολιτική, εε, ξέρετε, θέση, που, εε, σέβομαι απολύτως, αλλά δεν είναι η δουλειά μας να αξιολογήσουμε αυτήν την στιγμή.

Αλεξάντερ Στουμπ (15:30):

Γιερούν, Άλεξ, από Φινλανδία [διασταυρούμενες ομιλίες 00:15:31].

Γιερούν (15:32):

Άλεξ, ο λόγος σε σένα.

Αλεξάντερ Στουμπ (15:33):

Με συντομία, ακριβώς τα ίδια θέματα που τέθηκαν από τον Βόλβγκανγκ, εε, και έπειτα από τον Λούις. Όσον αφορά την πρώτη επιστολή, εε, το πρώτο αίτημα, ο ESM θα χρειαζόταν πολύ χρόνο, και θα χρειαζόταν πιθανότατα εκτεταμένες προϋποθέσεις, διότι μιλάμε για μια επέκταση δύο ετών. Εε, έπειτα την επέκταση του EFSF, την απορρίψαμε, και συνεχίζουμε να την απορρίπτουμε. Εε, και μετά μια αναδιάρθρωση του χρέους, εε, αα- δεν είμαστε σε θέση να την συζητήσουμε αυτή την συγκεκριμένη στιγμή. Συμφωνώ, πρόκειται για μια πολιτική επιστολή, όχι για μια τεχνική επιστολή, και μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω, όταν λάβουμε μια δεύτερη επιστολή, και θα πρότεινα ακόμα να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή, εε, αύριο.

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (16:24):

Εντάξει. Μπορώ να, εε, παρέμβω; Νομίζω, σας ακούω [ακατάληπτοι 00:16:29] εε, νομίζω ότι μέχρι στιγμής, αυτό, εε, που είπατε είναι ότι δεν υπάρχει καμία βάση στην επιστολή αυτή για να επανεξετάσουμε τη θέση μας του περασμένου Σαββάτου, αυτό σημαίνει ότι η πίεση του χρόνου απόψε είναι, εε, έχει φύγει, εε, και για πρακτικούς λόγους, νομίζω ότι είναι αδύνατον να επανέλθουμε στο θέμα της επέκτασης του προγράμματος. Θα εκπνεύσει, και οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση θα πρέπει να είναι, εάν υπάρξει περαιτέρω συζήτηση, θα πρέπει να είναι πάνω σε ένα, ένα νέο, εε, είδος προγράμματος. Έχοντας πει αυτό, εε, νομίζω ότι θα περιμένουμε, εε, την δεύτερη επιστολή, για να δούμε αν υπάρχει ένα διαφορετικό πολιτικό μήνυμα σε αυτή την επιστολή, και θα συγκροτήσω μια δεύτερη συνάντηση αύριο, εε, αφότου θα έχουμε αξιολογήσει τη δεύτερη επιστολή.

Γιάνης Βαρουφάκης (17:16):

Γιερούν, μπορώ να διακόψω, μπορώ να παρέμβω για ένα δευτερόλεπτο;

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (17:17):

Ναι, μπορείς.

Γιάνης Βαρουφάκης (17:18):

Ευχαριστώ, Γιερούν. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν, υπάρχουν δυο διαφορετικά ζητήματα εδώ. Το ένα αφορά την επιστολή, την δεύτερη επιστολή. Και το δεύτερο ζήτημα αφορά την προθυμία των συναδέλφων να εξετάσουν τη λογική του αιτήματός μας. Όσον αφορά την ε- την επιστολή, επιτρέψτε μου να πω πάλι ότι έχει αποσταλεί. Είναι μόνο μία σελίδα μακριά, επειδή η υπόλοιπη είναι ακριβώς όπως στην πρόταση Γιούνκερ για το SLA. Επομένως, εε, Πιέρ Κάρλο, καταλαβαίνω την ανάγκη σας να έχετε μια λεπτομερή περιγραφή των προτάσεών μας, αλλά η ουσία αυτού που λέμε είναι, εε, λίγο πολύ αυτή του SLA των θεσμών, και οι τροπολογίες που προτείνουμε δεν είναι περισσότερες από μία σελίδα, η οποία έχει ήδη αποσταλεί.

Γιάνης Βαρουφάκης (18:12):

Και αναφορικά με τη στάση μας σχετικά με το δημοψήφισμα, όπως είπαμε, είμαστε απόλυτα διατεθειμένοι να αλλάξουμε αυτή τη στάση. Όσον αφορά το θέμα της τελευταίας φράσης στην επιστολή του Πρωθυπουργού, είμαστε εξίσου διατεθειμένοι να αλλάξουμε τη διατύπωση, εε, όχι μόνο στο ότι είμαστε πλήρως δεσμευμένοι αλλά και έγκαιρα, να εξυπηρετούμε, εε, το χρέος της Ελληνικής κυβέρνησης, και τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της. Είμαστε επίσης αρκετά πρόθυμοι να αλλάξουμε τη διατύπωση κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Eurogroup.

Γιάνης Βαρουφάκης (18:51):

Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο ανέφερα, εε, στην αρχή, το οποίο αφορά τη λογική του αιτήματός μας, αυτό είναι ένα, νομίζω το σοβαρότερο ζήτημα, και αυτό είναι όπου, εε, από αυτά που άκουσα, οι συνάδελφοι είναι απρόθυμοι, είτε διστάζουν να συζητήσουν για αυτό, είτε νομίζουν ότι αυτή είναι, εε, ότι είναι μια δύσκολη συγκυρία για την επίλυση του προβλήματος, και αφορά, για παράδειγμα, την ιδέα ενός νέου προγράμματος του ESM, εε, τον επαναπροσδιορισμό του αιτήματος χρέους, την επέκταση του EFSF, που ο Άλεξ, για παράδειγμα, εε, και άλλοι απέρριψαν ως ιδέα, και την, εε, παρουσία ή απουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη νέα σύμβαση.

Γιάνης Βαρουφάκης (19:36):

Επομένως, νομίζω ότι, ότι με δεδομένο το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η στιγμή, και ενόψει των πιέσεων του χρόνου, θα ήταν καλό να έχουμε μια άποψη, ξεχωριστά από την, από την επιστολή, η οποία, όπως είπα, έχει ήδη αποσταλεί, είναι μια πολύ σύντομη επιστολή, εε, σχετικά με το SLA, εε, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε πως δεν είναι αυτό το θέμα, και στη συνέχεια να, να επικεντρωθούμε στο ερώτημα αν τα, τα τέσσερα σημεία που ανέφερα, η λογική αυτού που προτείνουμε για ένα νέο πρόγραμμα που να ξεκινήσει από τώρα, εε, αν αυτά είναι καθόλου ευχάριστα στους συναδέλφους; Γιατί αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε το δεύτερο γράμμα δεν είναι το ζητούμενο.

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (20:19):

Εε, Γιάνη, το βρίσκω πολύ δύσκολο και μάλλον θεωρητικό να συζητήσω, εε, μια δεύτερη επιστολή, ή μια τροποποιημένη πρώτη επιστολή, ή και τα δυο, που δεν τα γνωρίζω. Εε, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι πρακτικοί περιορισμοί, οι νομικοί περιορισμοί και το πολιτικό πλαίσιο, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στο ερώτημα που απαντήσαμε το Σάββατο, σχετικά με την επέκταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα, λυπάμαι που το λέω, θα εκπνεύσει απόψε. Εε, πρακτικά δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, νομικά, είναι αδύνατον, δεδομένων των διαδικασιών, πολιτικά το πλαίσιο, τώρα που μιλάμε, δεν έχει, δεν έχει αλλάξει. Επομένως, επαναλαμβάνω ότι η πρότασή μου θα είναι να έχουμε μια δεύτερη, αύριο, να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, εε, την επιστολή, και κάθε δεύτερη επιστολή επίσης, αλλά θα πρέπει να την δούμε πρώτα, να μπορούμε να έχουμε μια γνώμη πάνω σ’ αυτήν. Επομένως, δεν μπορείτε πραγματικά να ζητάτε μια γνώμη τώρα, βάσει εγγράφων που δεν έχουμε, ή που θα τροποποιήσετε.

Γιάνης Βαρουφάκης (21:26):

Το εκτιμώ αυτό, Γιερούν. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση; Εε, αν, λοιπόν, ας φανταστούμε ότι, ότι η μία σελίδα που έχει ήδη σταλεί στον Ντέκλαν Κοστέλλο, ήταν μπροστά σε όλους, και μπορούσατε να την δείτε, θα εξακολουθούσατε να έχετε την γνώμη ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εκπνεύσει, και ότι πρέπει να μιλήσουμε για, εε, το αίτημά μας αύριο;

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (21:46):

Ναι. Γιατί, εε, εε, αν σας καταλαβαίνω σωστά, η δεύτερη επιστολή σας έχει νέες λεπτομερείς, τροποποιημένες προτάσεις, η συνηθισμένη διαδικασία θα ήταν να μιλήσετε για αυτές με τους θεσμούς, να προσπαθήσετε να κάνετε μια ρύθμιση για το όλο θέμα, έπειτα να έρθετε στο Eurogroup κ.λπ. κ.λπ. Δεν έχουμε χρόνο για αυτό, είναι απλά αδύνατο. Δεύτερο σημείο, το πολιτικό πλαίσιο είναι ότι, εε, [ακατάληπτο 00:22:12] συγκλήθηκε ένα δημοψήφισμα με προτροπή για αρνητική ψήφο και μέχρι στιγμής δεν πιστεύω ότι η κυβέρνησή σας έχει ανακαλέσει την αρνητική συμβουλή.

Γιάνης Βαρουφάκης (22:22):

Μα θα το κάναμε αυτό μόνο, βέβαια, και, και ευχαρίστως θα το κάναμε, αν είχαμε μια κατανόηση ότι η λογική της πρότασής μας, τουλάχιστον γενικά μιλώντας είναι σε αρμονία με τα συναισθήματα των συναδέλφων στο Eurogroup. [ακατάληπτο 00:22:44].

Γιάνης Βαρουφάκης (22:49):

Εμπρός;

Γιάνης Βαρουφάκης (22:54):

[ξένη γλώσσα 00:22:54].

Ομιλητής 2 (23:16):

Φτάσατε στην τηλεδιάσκεψή σας, παρακαλώ πιέστε το αστεράκι, η αίθουσα σας σας-

Ομιλητής 2 (23:24):

Για να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση, παρακαλώ εισάγετε-

Ομιλητής 2 (23:31):

Παρακαλώ πείτε το όνομα, και το επίθετό σας.

Γιάνης Βαρουφάκης (23:34):

Γιάνης Βαρουφάκης.

Ομιλητής 2 (23:40):

Συμμετέχετε στην διάσκεψη.

Ομιλητής 11 (23:41):

Διαδικαστικό-

Γιάνης Βαρουφάκης (23:41):

Γιάνης Βαρουφάκης.

Ομιλητής 11 (23:47):

… εε, όπως και να έχει, εε, εε-

Ομιλητής 2 (23:48):

Έχει μπει στην διάσκεψη.

Ομιλητής 11 (23:51):

Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε έτοιμοι, εε, να εργαστούμε πολύ εντατικά, και να κάνουμε, εε, όλες τις απαραίτητες εκτιμήσεις, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, εε, και να τους παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για, εε, για την επόμενη, εε , κλήση συνδιάσκεψης. Εε, πράγματι ο Πιέρ ήθελε επίσης λίγα λόγια [ακατάληπτο 00:24:09].

Πιέρ Κάρλο Παντόαν (24:09):

Ναι. Μόνο, μόνο να προσθέσω ότι, εε, όπως είπε ο Γιάνης πριν, ο Ντέκλαν Κοστέλλο έλαβε την επιστολή στην αρχή αυτής, εε, της συνάντησης και δεν είχαμε τον χρόνο να την αναλύσουμε, ότι είμαστε έτοιμοι, εε, με τα άλλα θεσμικά όργανα να προετοιμάσουμε, να την αναλύσουμε, και στη συνέχεια να αξιολογήσουμε για, εε, περαιτέρω, εε, κλήση, να ξανασυνεδριάσετε, εε, ότι, εε, εμείς, εε, καταλαβαίνουμε ότι τα κράτη μέλη δεν είναι, δεν είναι διατεθειμένα να επεκτείνουν το πρόγραμμα του HFSF, έτσι εμείς- πρέπει να συζητήσουμε για κάτι νέο. Εε, και για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε, νομίζω, δύο πράγματα. Πρώτον, [ακατάληπτο 00:24:51] τεχνικές εκτιμήσεις των προτάσεων αυτών, οι οποίες είναι διαφορετικές, εε, και δεύτερον, μια πολύ ξεκάθαρη πολιτική στάση, εε, εε, από την Ελληνική κυβέρνηση, σχετικά με το θέμα του δημοψηφίσματος. Εε, εε, εε, νομίζω ότι είναι συνετό, εε, υπό όλες αυτές τις συνθήκες, να, να, να ξανασυνεδριάσουμε σε μια άλλη κλήση, με το πνεύμα, να, να, να βρεθεί μια λύση, αλλά και με το νομικό πλαίσιο [ακατάληπτο 00:25:15].

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (25:17):

Σας ευχαριστώ, Πιέρ, σας ευχαριστώ [ακατάληπτο 00:25:19]. Εε, αυτό δεν αλλάζει την πρότασή μου, εε, αλλά είναι πολύ ευπρόσδεκτο, φυσικά, ότι η Επιτροπή, και ελπίζουμε ότι και το ΔΝΤ θα ήταν διατεθειμένοι να εξετάσουν, εε, εε, τις επιστολές που έρχονται, να μας δώσουν μια αξιολόγηση, ή μια πρώτη αξιολόγηση αύριο, εε, στην επόμενη κλήση που μπορεί να έχουμε. Εε, έτσι βλέπω εγώ την κατάσταση. Αυτό θα ήταν πραγματικά, εε, επίσης να ζητήσει επισήμως την οικονομική υποστήριξη από τον ESM, το πρώτο βήμα είναι ότι η Επιτροπή, από κοινού με την ΕΚΤ, εε, αξιολογεί ορισμένες από τις πτυχές που ανέφερε ο Τόμας Βίζερ, και το ΔΝΤ για θέματα χρέους, επίσης. Αυτό είναι και το τυπικό, το πρώτο βήμα της διαδικασίας, όταν μια χώρα, ένα κράτος μέλος ζητά οικονομική [ακατάληπτο 00:26:09].

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (26:10):

Εε, θα έχουμε νεότερα από τους θεσμούς αύριο το πρωί, εε, για την αξιολόγησή τους, εε, αλλά αν, θα δώσω τον λόγο και πάλι στους υπουργούς, αν συμφωνούν με την πρότασή μου, τότε θα έχουμε μια δεύτερη κλήση αύριο το πρωί, εε, αντιλαμβανόμενοι, εε, βέβαια, ότι [διασταυρούμενες ομιλίες 00:26:30] τα του Σαββάτου παραμένουν όπως έχουν.

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (26:37):

Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, εε, εε, θα σας ειδοποιήσω το ταχύτερο για την ώρα που θα πραγματοποιηθεί η κλήση αύριο το πρωί. [διασταυρούμενες ομιλίες 00:26:47]. Ευχαριστώ.

Λούις ντε Γκίντος (26:48):

Ευχαριστώ.

Πιέρ Κάρλο Παντόαν (26:49):

Εντάξει. Γεια σας.

Γιάνης Βαρουφάκης (26:51):

Ευχαριστώ.

Γιερούν Ντάισελμπλουμ (26:51):

Γεια σας.

Γιάνης Βαρουφάκης (26:59):

[ξένη γλώσσα 00:26:59].

Τα ηχητικά αρχεία είναι η πρωτότυπη και συνεπώς πιο έγκυρη πηγή. Οι απομαγνητοφωνήσεις και οι μεταφράσεις που τα συνοδεύουν παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Έγιναν από επαγγελματίες μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια πάνω σ’ ένα ιδιαίτερο υλικό, και γι αυτό συνιστούμε διασταύρωση με τα ηχητικά πριν τη χρήση τους. Επισημάνσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και πολύτιμες για τη βελτίωσή τους.

Πιστεύεις κι εσύ ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τις αποφάσεις που τους αφορούν; Υπόγραψε κι εσύ το αίτημα για διαφάνεια των θεσμών μας. Και ενισχυσέ μας στο μέτρο των δυνατοτήτων σου.